Free State Project Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Pages: [1]   Go Down

Author Topic: FSP in Dutch opinion magazine  (Read 2256 times)

JasonPSorens

 • Administrator
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5725
 • Neohantonum liberissimum erit.
  • My Homepage
FSP in Dutch opinion magazine
« on: February 03, 2004, 03:20:52 pm »

Any Dutch speakers out there who could translate this? ;)

(From "De Groene Amsterdammer," www.groene.nl)

Nooit meer belasting betalen
Staat der libertariërs

Langs democratische weg proberen extreme individualisten in New Hampshire
een begin te maken met het afschaffen van de overheid op lokaal niveau. De
libertariërs willen een «Vrijstaat» zonder overheid. En natuurlijk: nooit
meer belasting betalen.

- door Pieter van Os

Niet Kerry, noch Dean, Clark of Edwards, maar dr. Jason Sorens doet een
serieuze poging tot een politieke aardverschuiving in de Amerikaanse staat
New Hampshire. Afgelopen najaar besloten de zogeheten liberta riërs van deze
staat hun machtscentrum te maken. De over de VS verspreid wonende
Libertarians, in Nederland «liberta riërs», verhuisden met duizenden
tegelijk naar de kleine staat in noorden van New England. Aldus kunnen ze
tenminste ergens enig politiek gewicht in de schaal leggen.
Aanvankelijk leek New Hampshire niet voor de hand te liggen als thuisbasis
van deze politieke beweging van extreme individualisten. De libertarische
presidentskandidaat, Harry Browne, behaalde bij de vorige
presidentsverkiezingen in New Hampshire maar 0,4 procent van de stemmen, net
zoveel als Pat Buchanan (van de Reform Party) en een vijfde van het aantal
mensen dat Ralph Nader naar de stembus wist te lokken. Maar dat zijn
presidentsverkiezingen, waarin libertariërs natuurlijk nooit een schijn van
kans maken.
De gedachte van het «Free State Project» is dat de libertariërs hun krachten
bundelen om een kans te maken via democratische weg een begin te maken met
het afschaffen van de overheid, ten minste op het niveau van coun ty's en
wijken. New Hampshire moet een «Vrijstaat» worden, een oase in het land dat
in libertarische ogen met «gestolen» gemeenschapsgeld is omgetoverd tot een
dictatuur.
Want libertariërs staan een leven voor zonder overheid. Geen publieke
scholen, geen algemene middelen voor verkeer en waterstaat, geen regels op
het gebied van wapens, drugs of prostitutie; alles geprivatiseerd, van
gezondheidszorg tot de openbare ruimte, van de politie (ieder zijn eigen
bewakingsdienst) tot sociale voorzieningen.
Dit alles betekent natuurlijk: nooit meer belasting betalen. Het enige recht
dat heilig is voor de libertariër, is het eigendomsrecht. Dat moet worden
gehandhaafd door verschillende rechtbanken, die allemaal - hoe kan het ook
anders - in particuliere handen zijn. Sommige van deze «rechtse
anarchisten», zoals ze in Amerika wel worden genoemd, maken een uitzondering
voor het leger. De gemeenschap mag die op de been brengen voor noodgevallen.
Maar dat is het dan. Geen libertariër keurt collectief verstrekte
straatverlichting goed. Ook Frank Zappa deed dat niet, een van de beroemdste
libertariërs die Amerika heeft gekend.
Oprichter van het project is de 26-jarige dr. Jason Sorens, universitair
docent politicologie aan de universiteit van Yale. In het artikel dat het
project in 2001 lanceerde, «Freedom in Our Lifetime», toont hij zich bewust
van de zware taak die de libertariërs te wachten staat. Vooralsnog zijn
twintigduizend vrijheidsstrijders naar New Hampshire verhuisd. De staat telt
1,3 miljoen inwoners.
Sorens: «In eerste instantie gaat het erom de zichtbaarheid van de
libertarische idealen te vergroten. Als we eenmaal een krachtige groep zijn,
moet het voor iedere activist mogelijk zijn nieuwe aanhangers te winnen. Ik
verwacht dat libertariërs over zo'n tien jaar zijn doorgedrongen tot de
vertegenwoordigende lichamen van de staat en controle hebben gekregen over
gemeentes en kiesdistricten.»
Op internet (freestateproject.org) ging aan de libertarische verkiezing van
New Hamp shire een harde strijd vooraf. Alternatieve staten waren Delaware,
Alaska, Idaho, Maine, Montana, North en South Dakota, Vermont en Wyoming.
Alhoewel hier staten tussen zitten met minder inwoners, had New Hamp shire
een paar streepjes voor op de rest. De staat is verregaand gedemocratiseerd:
er is een volksvertegenwoordiger op bijna iedere drieduizend inwoners. Ook
kent New Hampshire geen inkomstenbelasting of accijnzen, heeft het relatief
een gezonde economie en soepele wapenwetten. Bovendien was het de eerste
staat die in opstand kwam tegen Engeland: het staatsmotto luidt «Live Free
or Die», wat op elk nummerbord staat. (Wrang detail is dat die nummerborden
in gevangenissen worden gemaakt.)
Libertariërs hoeven in New Hampshire dus geen bergen te verzetten. De
knappe, jonge republikeinse gouverneur steunde de «belastingbetalers Bill of
Rights», die bepaalt dat de groei van de overheids uitgaven niet boven de
inflatiegroei mag uitkomen. Hij heet de liberatariërs welkom: «Come on up,
we'd love to have you.»
Maar hij is het (nog) niet eens met Mevrouw Casey, die voor Wyoming had
gestemd maar nu toch naar New Hampshire is verhuisd en over publieke scholen
opmerkt: «Ze vormen een obstakel voor onderwijs. Publiek onderwijs is een
oxymoron. De mensen die uit het publieke onderwijs komen zijn in essentie
criminelen.» Haar reden om naar New Hampshire te verhuizen: «Ik wil een
miljardair worden en ik wil niet tussen mensen wonen die denken dat dit
slecht is.» Ze voedt haar kinderen thuis op.
Ze was een van de velen die op de website licht geërgerd vroeg waarom er
alleen te kiezen valt uit staten met een rotklimaat. «Kunnen we niet vrij
zijn in een wat zonniger staat?»
Logged
"Educate your children, educate yourselves, in the love for the freedom of others, for only in this way will your own freedom not be a gratuitous gift from fate. You will be aware of its worth and will have the courage to defend it." --Joaquim Nabuco (1883), Abolitionism

Sebastian

 • FSP Participant
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 535
 • Elderado
Re:FSP in Dutch opinion magazine
« Reply #1 on: February 04, 2004, 12:46:05 pm »

I'll give it a shot.
Logged
Ask not what your country can do for you, but what you can do for yourself.

Sebastian

 • FSP Participant
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 535
 • Elderado
Re:FSP in Dutch opinion magazine
« Reply #2 on: February 04, 2004, 01:50:31 pm »

Here goes:

No more taxes, ever
Libertarian state

Proponents of extreme individualism in New Hampshire are trying to abolish local government through democratic means. The libertarians want a Free State without government. And, of course, they don't want to pay taxes ever again.

- by Pieter van Os

Not Kerry, Dean, Clark or Edwards, but dr. Jason Sorens is making a serious attempt at changing the political landscape in the state of New Hampshire. Last fall, the so-called libertarians decided to make this state their homebase. Thousands of libertarians ("libertariërs" in Dutch) from all across the United States moved en masse to the small New England state. They will thus be able to exert at least some political pressure somewhere.  

New Hampshire was by no means an obvious choice for this political movement of extreme individualists. De libertarian candidate Harry Browne received only .4% of the New Hampshire votes in the last presidential elections, just as much as Pat Buchanan (Reform Party) and only a fifth of the number of voters Ralph Nader managed to lure to the voting booths. But we're talking presidential elections here, in which libertarians obviously don't stand a chance.

The idea behind the Free State Project is that libertarians must join forces in order to have a chance at abolishing state and local government through democratic means. New Hampshire is to be a Free State, an oasis in the country that libertarians feel has been transformed into a dictatorship through the use of stolen community funds. For libertarians propose a life without government. No public schools, no government regulation of traffic and waterworks, no laws to control guns, drugs and prostitution; everything would be privatized, from healthcare to public space, from law enforcement (everyone their own security force) to welfare.  

What all this means, of course, is: you wouldn't have to pay taxes ever again. The only right that is sacred to a libertarian is the right of property. That right should be protected through several courts, that - could it be any different - are privately owned.

Some of these right-wing anarchists, as they are often called in the United States, make the military an exception. The community may raise an army for emergencies only. No libertarian approves of public streetlights. Frank Zappa didn't approve of it either, one of the most famous libertarians the US has ever known.

The project's founder is the 26-year old dr. Jason Sorens, a Political Science lecturer at Yale University. In the article that launched the project in 2001, "Freedom in Our Lifetime", he shows an awareness of the heavy task that is awaiting the libertarians. So far, 20,000 freedom-fighters have moved to New Hampshire. The state has 1.3 million inhabitants.  

Sorens: "Initially, it's all about increasing the visibility of libertarian ideals. Once we've become a powerful group, it should be possible for each and every activist to create new followers. I expect that in about 10 years, libertarians will have penetrated the representative bodies of the state, and gained control of towns and districts.

On the internet (freestateproject.org) a tough battle preceded the libertarian election of New Hampshire. Alternative states were Delaware, Alaska, Idaho, Maine, Montana, North and South Dakota, Vermont and Wyoming.

Although some of these state have fewer inhabitants, New Hampshire had a couple of advantages over the others. The state is very democratized: there is a representative for about every 3,000 inhabitants. New Hampshire also doesn't have an income or sales tax, a relatively healthy economy and soft gun laws. On top of that, it was the first state to rise up against England: the state motto is "Live Free or Die", which can be found on every license plate (sorbid detail: those license plates are manufactured in prisons).

Libertarians will therefore not have to move mountains in New Hampshire. The handsome, young Republican governor supported the Taxpayer Bill of Rights, which states that the increase in government spending can not exceed inflation. He welcomes the libertarians: "Come on up, we'd love to have you."

He does not (yet) agree with Mrs. Casey though, who voted for Wyoming but has moved to New Hampshire nevertheless, and commented on public schooling: "They are an obstruction to education. Public education is an oxymoron. The people coming out of public education are essentially criminals." Her reason to move to New Hampshire: "I want to become a billionair and I don't want to live among people who think that's a bad thing." She raises her own kids at home.

She was of many on the website that asked, slightly irritated, why they could only choose from states with a terrible climate. "Can't we be free in a sunnier state?"


« Last Edit: February 04, 2004, 01:51:59 pm by Sebastian »
Logged
Ask not what your country can do for you, but what you can do for yourself.

Russell Kanning

 • FSP Participant
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 3538
  • We must be the change we wish to see in the world.
Re:FSP in Dutch opinion magazine
« Reply #3 on: February 14, 2004, 12:54:35 pm »

Thanks for the translation work Sebastian.
Should we send this article to the governor, so he can read the line about how 'handsome' he is?
Logged
The NH Underground - "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." -Mahatma Gandhi
New Hampshire Free Press - The Nonviolent Revolution Starts Here

"Resolve to serve no more, and you are at once freed. I do not ask that you place hands upon the tyrant to topple him over, but simply that you support him no longer; then you will behold him, like a great Colossus whose pedestal has been pulled away, fall of his own weight and break in pieces." -- Etienne de La Boetie, The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude
Pages: [1]   Go Up